Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

Toneelkring ’t Fonteintje Koersel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het respect voor uw privacy. Met deze privacyverklaring informeren wij u over het verzamelen en het verwerken van uw persoonsgegevens. ’t Fonteintje Koersel houdt zich in elk geval aan de vigerende wet- en regelgeving. We verwerken en bewaren uw persoonsgegevens conform de nieuwe Europese regelgeving (EU 2016/679), gekend onder de afkorting GDPR, “General Data Protection Regulation”. Door uw bezoek aan deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u recht op een duidelijke, volledige en makkelijk te begrijpen informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Bijgevolg zullen wij:
 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor de registratie is aangelegd. Het doel ervan en het soort persoonsgegevens worden hierna in deze privacyverklaring beschreven;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel dìe gegevens die minimaal nodig zijn om het beoogde doel te bereiken;
 • om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij dat nodig achten voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen;
 • u op de hoogte brengen van uw rechten inzake persoonsgegevens en dat wij uw rechten dienaangaande respecteren.

’t Fonteintje Koersel is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u, na het doornemen van onze privacyverklaring, nog vragen heeft of hierover contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via onderstaande link:

Klik hier om het contactformulier te openen!

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden door ’t Fonteintje Koersel verwerkt met het volgende oogmerk:

 • u informeren over onze toneelvoorstellingen via uitnodigingen, aankondigingen en nieuwsbrieven en u algemeen nieuws bezorgen over ’t Fonteintje Koersel. Deze communicatie gebeurt met de postdienst, e-mail of via onze website. Mogelijk ook  telefonisch of via sociale media (bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Instagram e.d.);
 • uw reservatie van toegangstickets voor onze toneelvoorstellingen via onze website mogelijk maken;
 • u de mogelijkheid geven om deel te nemen aan de activiteiten van ’t Fonteintje Koersel.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u opvragen, verwerken en bewaren:

Identiteitsgegevens:

 • Naam
 • Voornaam
 • Adres
 • e-mailadres
 • IP-adres (enkel bij registratie via de website)
 • Telefoon-en of GSM-nummer

We gebruiken de verzamelde gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

BEWAARTERMIJN

’t Fonteintje Koersel bewaart de persoonsgegevens niet langer dan voor het hierboven beschreven doel noodzakelijk is. De gegevens worden maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Alle personen die namens ’t Fonteintje Koersel van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om dataverlies te voorkomen;

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

UW RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben.

U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website www.fonteintjekoersel.wordpress.com.

U kan bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) .

FOTO- & VIDEOMATERIAAL

Alle foto’s en video’s die u op onze site (en bij uitbreiding op al de socialmediaplatormen) terugvindt, zijn genomen tijdens activiteiten van ’t Fonteintje Koersel (toneelopvoering, ledenfeest, daguitstap en eventuele andere evenementen door onze toneelkring georganiseerd). Indien leden (en hun partner en/of kinderen) deelnemen aan één of meerdere evenementen van toneelkring ’t Fonteintje Koersel, dan gaan zij er impliciet  mee akkoord dat het foto- en videomateriaal mogelijk gepubliceerd wordt op de website en/of socialmediaplatformen van toneelkring ’t Fonteintje Koersel.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT

’t Fonteintje Koersel kan deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen. Een gebeurlijke wijziging delen we mee via deze website.

U kan ons contacteren via:

www.fonteintjekoersel.wordpress.com.